crossing

Riadiaca jednotka Karson

( nástupca riadiacej jednotky viaCROSSFLASH )

Elektronika napájania a riadenia výstražných LED prvkov na priechode pre chodcov, doplnená o detekčné zariadenie, ktoré uvedie výstražné svetlo do stavu blikania v prítomnosti pohybu chodca v blízkosti priechodu. V prípade neprítomnosti chodca, detekčné zariadenie vypne režim blikania a výstražný „aktívny“ prvok sa zmení na „pasívny“. Týmto zariadením sa zabraňuje návyku vodiča na permanentné blikanie výstražného svetla, ktoré bliká aj počas neprítomnosti chodcov.

Prenos riadiacich signálov na riadiacu jednotku na protiľahlej strane vozovky zabezpečuje riadiaca jednotka pomocou modulu RF synchronizácie. Odpadá tým pokládka riadiaceho kábla pod resp. v telese vozovky.

Systém detekcie pohybu chodca pred priechodom pre chodcov pracuje na základe získaných vedeckých poznatkov, ktoré sa opierajú o najnovšie psychologické zistenia a dlhodobé odborné štúdie. Výskumy dokazujú, že vodiči sa stávajú menej pozorní pri priechodoch, na ktorých blikajú LED aktívne svetlá permanentne aj v prípadoch, že sa na nich nenachádza žiaden chodec.

 

Elektronika napájania riadiacej jednotky Karsonje dodávaná vo variantoch :

  • elektronika napájania bez zálohovaného zdroja – používa sa na miestach, kde je prítomný trvalý zdroj 230V AC
  • elektronika napájania so zálohovaným zdrojom – používa sa na miestach, kde nie je prítomný trvalý zdroj 230V AC napr. verejné osvetlenie obce či mesta
  • fotovoltaický napájací systém – používa sa na miestach, bez možnosti napájania týchto zariadení z elektrickej siete

 

Funkčné požiadavky na riadiacu jednotku :

  • vyhodnocovanie funkčnosti elektroniky detekčného zariadenia prítomnosti chodca, v prípade poruchy nutný prechod do bezpečnej poruchy t.j. zabezpečenie trvalého blikania výstražných prvkov
  • plynule nastavenie času blikania výstražných LED prvkov v krokoch po 1s v rozsahu 0-255s – plynulé predlžovanie času blikania výstražných LED prvkov v prípade nedávania prednosti chodcom
  • možnosť bezkáblového prepojenia prenosného počítača s elektronikou RIP04 pre nastavenie prevádzkových parametrov funkčnosti priechodu pre chodcov prostredníctvom bluetooth

 

Poznámka :

Detekčné zariadenie prítomnosti chodca na princípe senzora prítomnosti chodca je v praxi často využívané. Má však jednu nevýhodu: vplyvom prúdiaceho vzduchu, alebo prejazdom rozmernejšieho vozidla môže nastať falošné vybavenie senzora. Falošné vybavenie je možné eliminovať vhodným výberom a nastavením senzora. Je preto nutné osloviť firmu, ktorá má s uvedenou technológiou praktické skúsenosti podložené referenciami inštalácií.